Информация

За опасността от изхвърляне на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) заедно с битовите отпадъци

Настоящето ни предложение включва следните категории за извозване и обезвреждане:


  • Компютърни конфигурации
  • Мобилни апарати
  • Бракувано мрежово оборудване
  • Комуникационно оборудване (телефонни централи)
  • Измервателно оборудване

За да се свържете с нас

използвайте Контакти